GRZYBY ROZKŁADAJĄCE I NISZCZĄCE DREWNO


 

Grzyby są to organizmy roślinne, różniące się od roślin wyż­szych brakiem ciałek zieleni. Dlatego muszą się odżywiać substan­cją organiczną zawartą np. w drewnie i pokrewnych materiałach pochodzenia organicznego (płyty pilśniowe, paździerzowe, torfo­we), stosowanych w budownictwie.

Grzyby rozkładające drewno występują w budynkach, na skła­dach, w tartakach, bazach materiałowych, kopalniach, w drewnie mostów, w słupach teletechnicznych, podkładach kolejowych.

Dla grzybów występujących w budynkach ustaliło się określe­nie ?grzyby domowe?. Nie znaczy to, że wymienione grzyby nie mogą występować np. w słupach teletechnicznych ? jednakże najczęściej występują one w budynkach.


 

W budowie grzybów domowych można rozróżnić trzy zasadni­cze elementy, które równocześnie stanowią cechę rozpoznawczą poszczególnych gatunków. Są to: grzybnia, sznury oraz owocniki, wytwarzające zarodniki.

Grzybnia składa się ze strzępek mających postać cieniutkich niteczek rozmaitego koloru, rosnących na powierzchni lub we­wnątrz drewna. Rozwija się ona w formie puszystych, watowa­tych łub płaskich utworów albo też zbija się razem, tworząc gęste płaty.

Sznury wytwarzają się najczęściej wtedy, gdy porażone drewno jest znacznie zniszczone. Są one różnej grubości, różnego koloru i konsystencji, proste lub rozgałęzione.

Owocniki stanowią najistotniejszą cechę rozpoznawczą grzybów domowych. Wykształcają się w postaci kapeluszy, kopyt lub powłoczek różnego koloru i wielkości przytwierdzonych całkowi­cie lub częściowo do podłoża. Dolna powierzchnia kapeluszy i ko­pyt a górna powłoczek pokryte są rurkami, blaszkami lub fałdka­mi. Na powierzchni tych utworów powstają zarodniki w bardzo dużych ilościach.

Aby grzyb mógł się w budynku rozwinąć, musi mieć odpo­wiednie warunki.

Jednym z podstawowych warunków występowania grzybów do­mowych jest obecność odpowiedniego pożywienia, które w danym wypadku stanowi dla nich drewno, znajdujące się we wszystkich prawie budynkach. Grzyby domowe atakują zarówno drewno ga­tunków iglastych, jak i liściastych, z tym że drewno gatunków iglastych, jak jodła, świerk, sosna, łatwiej ulega rozkładowi niż drewno gatunków liściastych, np. dąb. Następnym niezbędnym warunkiem do rozwoju grzyba jest zwiększona wilgotność. Grzyb będzie się rozwijał na drewnie i pokrewnych materiałach w wy­padku zwiększonej ich wilgotności. Również odpowiednia tempe­ratura jest konieczna do rozwoju grzybów. Wewnątrz budynków temperatura zawsze jest wyższa od +4°C. Średnio zaś wynosi 18?20°C; dla większości grzybów jest to temperatura najko­rzystniejsza.

Do swego rozwoju grzyby wymagają również pewnej ilości powietrza ? nie znoszą jednak przewiewu. Większość grzybów rozwija się w ciemności; do wytworzenia owocników wymagają niewielkiej ilości światła.

O powstaniu zagrzybienia budynku decyduje obecność czyn­nika infekcji, tj. grzybni lub zarodnika, oraz sprzyjających wa­runków rozwojowych.

Grzyby domowe występują w budynkach najczęściej w stro­pach drewnianych, przede wszystkim przy styku drewna z murem, w podwalinach, w ścianach wieńcowych, w elementach pruskiego muru, w więźbie dachowej, w ościeżnicach okiennych, obiciach ścian itp.

Znajdując w budynku odpowiednie warunki rozwojowe, grzyby rozpoczynają swą niszczycielską działalność. Jako rośliny niezielone nie mogą pobierać pokarmu węglowego z powietrza, ko­rzystają więc z gotowych pokarmów, tj. celulozy i ligniny ? głównych składników drewna.

Grzyby domowe za pomocą enzymów (fermentów) wydziela­nych przez strzępki grzybni rozkładają celulozę i ligninę na cukry proste, w tej formie dla nich przyswajalne.

Grzyby, których główny pokarm stanowi celuloza, wywołują tzw. destrukcyjną zgniliznę drewna. Natomiast grzyby rozkłada­jące ligninę powodują tzw. korozyjny rozkład drewna.

Drewno zniszczone destrukcyjnie zmienia barwę na kolor bru­natny, ma spękania w postaci klocków, w końcowej fazie zniszcze­nia rozciera się w palcach na proszek (rys. 1).

 

Rys. 1. Przykład destrukcyjnego rozkładu drewna przez grzyb. Widoczne głębokie pryzmatyczne spękania drewna


 


 

Drewno zniszczone korozyjnie w końcowym stadium zniszcze­nia przybiera kolor jaśniejszy od drewna zdrowego, widoczne są białe plamki celulozy w jamkowatych wgłębieniach (rys. 2).

Większość grzybów domowych wywołuje brunatną, destrukcyjną zgniliznę drewna.

Na skutek rozkładu drewna zmianom ulegają wszystkie jego właściwości, a więc budowa, skład chemiczny, wytrzymałość.

Zmniejszenie wytrzymałości drewna pociąga za sobą poważne następstwa, zwłaszcza w budynkach o stropach drewnianych. Zmniejszenie wytrzymałości stropów powoduje bardzo często ka­tastrofy budowlane.

Oprócz drewna grzyby mogą rozwijać się również na innych materiałach budowlanych pochodzenia organicznego, jak płyty pilśniowe, paździerzowe, torfowe i inne, oraz atakują mury, prze­rastając zaprawę. Należy zaznaczyć, że materiały takie, jak cegła, zaprawy, beton, nie stanowią pożywienia dla grzybów. Grzybnia przerasta je jedynie w poszukiwaniu nowych źródeł pokarmu, po­wodując jednak ich korozję.

Oprócz szkód technicznych grzyby domowe wywierają nieko­rzystny wpływ na zdrowotność pomieszczeń, a tym samym na zdrowie mieszkańców. Rozwojowi grzybów domowych towarzyszy zwiększona wilgotność pomieszczeń, ponieważ przy rozkładzie drewna powstaje duża ilość wody. Oprócz wody wydzielany jest dwutlenek węgla, kwasy organiczne i substancje cuchnące. Rów­nież przy gniciu owocników wydziela się przykry zapach. Aktywny i zarodnikujący grzyb domowy zapyla powietrze swoimi zarodnikami. Zarodniki te są bardzo lekkie i małych rozmiarów, wskutek tego mogą być łatwo unoszone w powietrzu i rozsiewane.

 

Niekiedy cała masa zarodników unosi się w pomieszczeniach i osiada na przedmiotach otaczających. Dostają się również do dróg oddechowych, powodując schorzenie podobne do astmy oskrzelowej i inne schorzenia płuc.

 

 

 

Ocena: 5/5 - 185Kontakt z firmą Kontakt z firmą


tel: +48 533 351 157
tel: +48 (22) 29 94 410
e-mail: biuro@corneco.pl
Jana Kowalczyka 11/55
03-193 WarszawaCorneco jest firmą stworzoną z doświadczenia wielu specjalistów i firm,
oferujących usługi w zakresie zwalczania szkodników drewna i konsultacji
entomologicznych oraz mykologicznych.

Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozumiemy potrzebę
ochrony drewnianych zabytków i stajemy na przeciw najbardziej aktualnym
problemom związanym ze szkodnikami biorąc udział w innowacyjnych projektach
badawczych oraz tworząc nowe technologie i sposoby ich zwalczania (tu:
System CORNECO).

Dzięki opracowaniu autorskiej technologii System CORNECO - zespół
zintegrowanych metod zwalczania szkodników drewna
, możemy zaoferować naszym
Klientom zintegrowane zabiegi przeprowadzane przy pomocy: fumigacji gazami
obojętnymi lub reaktywnymi, ozonowania, iniekcji ciśnieniowej, wygrzewania
mikrofalami oraz dezynsekcji beztlenowej, które niezwykle skutecznie
zwalczają szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytku w
możliwie maksymalnie niezmiennym stanie.

Na potrzeby świadczonych w szerokim zakresie usług utworzony został zespół
wybitnych specjalistów, w którego skład wchodzą między innymi:
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło - kierownik Zespołu Związków
Beztlenowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; specjalista w
zakresie otrzymywania, badania struktury oraz właściwości związków
beztlenowych; autor dwóch książek i ponad 100 publikacji o zasięgu światowym
oraz 10 patentów;
- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz - z Katedry Entomologii Stosowanej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; światowej klasy
specjalista w zakresie analizy zagrożeń i identyfikacji szkodników oraz
doboru metod dezynsekcji.
- naukowcy, specjaliści w zakresie nauki ochrony drewna, w tym mykologii
budowlanej.

Od strony praktycznej realizacje w zakresie przeprowadzania zintegrowanych
zabiegów zwalczania szkodników drewna wykonuje firma INSEKTPOL, która w
trosce o najwyższą jakość obsługi Klienta i świadczonych usług działa w
oparciu o standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, a
także specjaliści w zakresie obróbki drewna tradycyjnymi metodami
ciesielskimi.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

corneco biura kontakt mapa

Nasi partnerzy

logo szkodniki drewna
logo firma insektpol
logo firma docte

Wszelkie prawa zastrzeżone © Corneco.pl 2014. Projekt i wykonanie: 102web.pl - Strona: